Nội dung dịch vụ:

  • Lập các biểu mẫu báo các tăng, giảm lao động trong tháng.
  • Nhận sổ và ghi sổ tờ khai đối với các lao động tăng mới.
  • Ghi và chốt sổ đối với các lao động thôi việc.
  • Giải quyết các chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản…
  • Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp hàng tháng.
  • Tính toán quá trình tham gia bảo hiểm của từng lao động.
  • Bàn giao các số liệu khi doanh nghiệp yêu cầu.

Tổng thời gian hoàn thành: theo đúng quy định của cơ quan BHXH kể từ ngày nộp hồ sơ

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự đảm bảo an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, không nhằm mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia.

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN.